Control ITM

Organe de control - Control ITM

Documente ce va sunt solicitate de inspectorii de munca

In exercitarea atributiilor de control, inspectorii de munca au dreptul de a solicita o serie de documente cu caracter general, precum si documente relevante in domeniul S.S.M.:

1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente

2.  Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii

3.  Decizii interne pentru:

–          personalul cu atributii in domeniul S.S.M.

–          componenta serviciului de S.S.M.;

–          conducatorii locurilor de munca

–          personalul cu responsabilitati conform NSSM (ex : manipulare –depozitare recipiente cu oxigen;  deservire instalatii aer comprimat)

4.  Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate  in munca (CSSM);

–          decizia de infiintare;

–          raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;

–          raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor ;

–          planul anual de masuri in domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesare;

–          programul de activitate al serviciului de SSM

5.  Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca

6.  Dosarul medical individual

7.  Fisa de aptitudini

8.  Inscrierea in fisa de aptitudini „ Apt pentru lucru la inaltime”

9.  Foaia de parcurs

10.  Raport de sedinta siguranta circulatiei

11.  Nota de comanda reparatii

12.  Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati

13.  Masuri tehnico-organizartorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim-ajutor

14.  Tematici de instruire

15.  Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii

16.  Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire

17.  Fisele individuale de instructaj de protectia muncii

18.  Procese-verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic

19.  Foaie de prezenta

20.  Normativ intern de acordare a echipamentului individual de protectie ( EIP) si de lucru ( EIL), corespunzator riscurilor activitatii

21.  Certificate de conformitate  pentru EIP si EIL

22.  Fise de magazie prntru dotare cu EIP

23.  Documente care sa ateste ca ET utilizate in cadrul unitatii sint certificate de organele competente, potrivit legii

24.  Regitre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalatiilor in functiune

25.  Contractul colectiv de munca intocmit la nivelul unitatii (clauzele referitoare la protectia muncii, munca in schimburi si intensitatea acesteia)

26.  Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul de Ordine Interioara

27.  Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta

28.  Buletine de verificari PRAM

29.  Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( in vederea stabilirii masurilor specifice de protectia muncii)

30.  Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca (daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor)

31.  Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca

32.  Autorizarea din punctul de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trbuie autorizate (electrician, sudor ISCIR, liftier etc)

33.  Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase

34.  Certificate medicale cu diagnostic „ accident”

35.  Implementarea noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca

36.  Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie

37.  Buletine de verificare metrologica a AMC-rilor din dotare

38.  Verificarile ISCIR

39.  Fisa postului

40.  Permisul de lucru cu foc

41.  Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie

42.  Autorizatie de lucru  in zone Ex

43.  Proiect de zonare Ex  si clasificarea ariilor periculoase

44.  Plan tehnic de exploatare

45.  Registrul cu orele de funct6ionare a echipamentelor tehnice ( Ex) ( ex. Compresoare)

46.  Programul de revizii si reparatii a ET din dotare

47.  Plan de evacuare in caz de urgenta

48.  Registre de evidenta a accidentatilor in munca

49.  Registre de evidenta a accidentelor usoare

50.  Registre de evidenta a incidentelor periculoase

51.  Regisre de evidenta a imbolnavirilor profesionale

52.  Raportare semestriala a accidentelor de munca

53.  Registrul de serviciu la bordul navelor

54.  Registrul pentru substante toxice

55.  Registrul de evidenta a materialelor explozive

56.  Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive

57.  Cartea tehnica a utilajului

58.  Instructiuni de lucru

59.  Proces –verbal de punere in functiune a schelei

60.  Conventiile de lucru

61.  Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator

62.  Proces-verbal de control propriu din punct de veder al protectiei muncii

63.  Materiale necesare informarii si educarii angajatilor

64.  Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice

65.  Contractele de lucrari

66.  Modul de acordare a materialelor igienico-sanitare

67.  Fisa de expunere la riscuri profesionale

68.  Evidenta nominala a angajatilor cu handicap si a celor cu virsta sub 18 ani

69.  Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM

70.  Registrul unic de control

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii