Amenzi ITM

Amenzi si sanctiuni - Amenzi ITM

Amenzi ITM

Cele mai frecvente amenzi acordate de inspectorii ITM
sunt pentru :

 Prevedere Articol


 Amenda Lei

1. Neintocmirea de catre angajator a unui plan de
prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si
de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice
corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii 

Art.13 (b)

ART.39 (2) 

5.000-10.000

2. Neobtinerea autorizatiei de functionare din punct de
vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei
activitati, conform prevederilor legale 

 Art.13 (c)

ART.39 (2)

5.000-10.000

3. Modificarea starii de fapt rezultata din producerea
unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea
acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor
si a altor persoane. 

Art.13 (p)

ART.39 (2)

5.000-10.000

4. Neasigurarea de echipamente individuale de
protectie 

Art.13 (r)

ART.39 (2)

5.000-10.000

5. Nerespectarea reglementarilor:

a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau
utilizarea substanţelor ori preparatelor chimice periculoase şi a
deşeurilor rezultate;

b) prevenirea prezenţei peste limitele maxime admise
a agenţilor chimici, fizici sau biologici, precum şi
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;

c) darea in exploatare sau repunerea in funcţiune,
parţială ori totală, a construcţiilor, echipamentelor de
muncă noi sau reparate, precum şi pentru aplicarea proceselor
tehnologice;

d) Intocmirea şi respectarea documentaţiilor
tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri
speciale de siguranţă;

e) folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la
locurile de muncă unde acestea sunt interzise; 

f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la
executarea, exploatarea, Intreţinerea şi repararea
instalaţiilor şi a echipamentelor electrice, precum şi pentru
prevenirea efectelor electricităţii statice şi ale
descărcărilor atmosferice;

g) asigurarea şi folosirea instalaţiilor
electrice de construcţie adecvate la locurile de muncă unde
există pericole de incendiu sau de explozie;

h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu
energie electrică a echipamentelor de muncă;

i) transportul, manipularea şi depozitarea
echipamentelor de muncă, materialelor şi produselor;

j) delimitarea, Ingrădirea şi semnalizarea
zonelor periculoase;

k) semnalizarea de securitate şi/sau de
sănătate la locul de muncă;

l) asigurarea exploatării fără pericole a
recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaţiilor
mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, a conductelor prin care circulă
fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă;

m) utilizarea, Intreţinerea, revizia şi
repararea periodică a echipamentelor de muncă;

n) asigurarea, marcarea şi Intreţinerea
căilor de acces şi de circulaţie;

o) asigurarea iluminatului de siguranţă;

p) organizarea activităţii de păstrare,
Intreţinere şi denocivizare a echipamentului individual de
protecţie;

q) Intocmirea documentelor de urmărire a parametrilor
funcţionali ai echipamentelor de muncă şi a rapoartelor de
serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare;

r) aplicarea metodelor de exploatare minieră,
execuţia, exploatarea şi Intreţinerea lucrărilor miniere,
realizarea şi funcţionarea sistemului de aeraj, corespunzător
clasificării minelor din punctul de vedere al emanaţiilor de gaze;

s) amenajarea locurilor de muncă pentru lucrul la
inălţime, in spaţii inchise şi in condiţii de
izolare. 

 

ART.39 (9)

5.000-10.000

6. Neasigurarea realizarii masurilor dispuse de
inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii
evenimentelor. 

Art.13 (n)

ART.39 (3)

3.000-10.000

7. Nerealizarea si neposedarea unei evaluari a riscurilor
pt. securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pt.acele grupuri sensibile la
riscuri specifice. 

Art.12 (1) lit.a

ART.39 (4)

4.000-8.000

8. Neluarea deciziilor asupra masurilor de protectie cate
trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie
utilizat. 

Art.12 (1) lit.b

ART.39 (4)

4.000-8.000

9. Neadoptarea, din faza de cercetare, proiectare si
executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare
a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in
vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa
fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire
profesionala a lucratorilor.

Art.13 (a)

ART.39 (4)

4.000-8.000

10. Nestabilirea pentru lucratori, prin fisa postului, a
atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate

Art.13 (d)

ART.39 (4)

4.000-8.000

11. Neelaborarea instructiunilor proprii, in spiritul
prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de
securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile
activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor.

Art.13 (e)

ART.39 (4)

4.000-8.000

12. Neasigurarea si necontrolarea cunoasterii si aplicarii
de catre toti  lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire
si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria
competenta sau prin servicii externe.

Art.13 (f)

ART.39 (4)

4.000-8.000

13. Neasigurarea informarii fiecarei persoane, anterior
angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de
munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare

Art.13 (h)

ART.39 (4)

4.000-8.000

14. Neluarea masurilor pentru autorizarea exercitarii
meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica

Art.13 (i)

ART.39 (4)

4.000-8.000

15. Nerespectarea prevederilor privind angajarea numai a
persoanelor care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o
execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul
psihologic, ulterior angajarii

Art.13 (j)

ART.39 (4)

4.000-8.000

16. Nu se tine evidenta zonelor cu risc ridicat si
specific prevazute la art.7 alin.4 lit.e

 e) să ia masurile corespunzatoare pentru ca, in
zonele cu risc ridicat si specific, accesul să fie permis numai
lucrstorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate. 

Art.13 (k)

ART.39 (4)

4.000-8.000

17. Nu se asigura functionarea permanenta si corecta a
sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control,
precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor
nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice

Art.13 (l)

ART.39 (4)

4.000-8.000

18. Nu prezinta documentele si relatiile solicitate de
inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii
evenimentelor

Art.13 (m)

ART.39 (4)

4.000-8.000

19. Nu desemneaza, la solicitarea inspectorului de munca,
lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea
evenimentelor

Art.13 (o)

ART.39 (4)

4.000-8.000

20. Nu asigura conditii pt. ca fiecare lucrator sa
primeasca o instruire SSM, in special sub forma de informatii si instructiuni
de lucru, specifice locului de munca si postului sau.

(1) Angajatorul trebuie să asigure condiţii
pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire
suficientă şi adecvată in domeniul securităţii
şi sănătăţii in muncă, in special sub
formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice
locului de muncă şi postului său:

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;

c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a
unor modificări ale echipamentului existent;

d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau
proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucrări speciale.

(2) Instruirea prevăzută trebuie să fie:

a) adaptată evoluţiei riscurilor sau
apariţiei unor noi riscuri;

b) periodică şi ori de cate ori este necesar.

(3) Angajatorul se va asigura că lucrătorii din
intreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care
desfăşoară activităţi in intreprinderea şi/sau
unitatea proprie, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile
legate de securitate şi sănătate in muncă, pe durata
desfăşurării activităţilor.

(4) Reprezentanţii lucrătorilor cu
răspunderi specifice in domeniul securităţii şi
sănătăţii in muncă au dreptul la instruire
corespunzătoare. 

Art.20

ART.39 (4)

4.000-8.000

21. Nu efectueaza cercetarea evenimentelor care au produs
incapacitate temporara de munca

Art.29 (1) lit.a

ART.39 (4)

4.000-8.000

22. Nu inregistreaza si nu raporteaza accidentul de munca
la inspectoratul teritorial de munca, precum si la asigurator

Art.32 (2)

ART.39 (4)

4.000-8.000

23. Nerespectarea obligatiilor referitoare la evaluarea
riscurilor, imbunatatirea nivelului securitatii si protectiei sanatatii
lucratorilor, consultarea lucratorilor si permiterea accesului in zonele cu
risc ridicat numai a lucratorilor instruiti corespunzator 

(4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale
prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor din
intreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:

a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de
muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la
amenajarea locurilor de muncă;

b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a)
şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi
metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator
să asigure imbunătăţirea nivelului securităţii
şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor
şi să fie integrate in ansamblul activităţilor
intreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate
nivelurile ierarhice;

c) să ia in considerare capacităţile
lucrătorului in ceea ce priveşte securitatea şi
sănătatea in muncă, atunci cand ii incredinţează
sarcini;

d) să asigure ca planificarea şi introducerea de
noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu
lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora in ceea ce
priveşte consecinţele asupra securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea
echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă;

e) să ia măsurile corespunzătoare pentru
ca, in zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai
lucrătorilor care au primit şi şi-au insuşit
instrucţiunile adecvate. 

Art.7 (4)

Art.39 (5) 

3.500-7.000

24. Nerespectarea obligatiilor referitoare la utilizarea
in comun, de catre angajati ai unor societati distincte, a acelorasi locuri
de munca

(5) Fără a aduce atingere altor prevederi ale
prezentei legi, atunci cand in acelaşi loc de muncă işi
desfăşoară activitatea lucrători din mai multe
intreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au
următoarele obligaţii:

a) să coopereze in vederea implementării
prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena in
muncă, luand in considerare natura activităţilor;

b) să işi coordoneze acţiunile in vederea
protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale,
luand in considerare natura activităţilor;

c) să se informeze reciproc despre riscurile
profesionale;

d) să informeze lucrătorii şi/sau
reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale. 

Art.7 (5)

Art.39 (5)

3.500-7.000

25. Implicarea financiara a lucratorilor in masurile
privind securitatea, sanatatea si igiena in munca

Art.7 (6)

Art.39 (5)

3.500-7.000

26. Nerespectarea prevederilor ref.la lucratorii desemnati

(1) Angajatorul desemnează unul sau mai mulţi
lucrători pentru a se ocupa de activităţile de protecţie
şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din
intreprindere şi/sau unitate, denumiţi in continuare lucrători
desemnaţi.

(2) Lucrătorii desemnaţi nu trebuie să fie
prejudiciaţi ca urmare a activităţii lor de protecţie
şi a celei de prevenire a riscurilor profesionale.

(3) Lucrătorii desemnaţi trebuie să
dispună de timpul necesar pentru a-şi putea indeplini
obligaţiile ce le revin prin prezenta lege.

(4) Dacă in intreprindere şi/sau unitate nu se
pot organiza activităţile de prevenire şi cele de
protecţie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie să
recurgă la servicii externe.

(5) In cazul in care angajatorul apelează la
serviciile externe prevăzute la alin. (4), acestea trebuie să fie informate
de către angajator asupra factorilor cunoscuţi că au efecte
sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor şi trebuie să
aibă acces la informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2).

(6) Lucrătorii desemnaţi trebuie să
aibă, In principal, atribuţii privind securitatea şi
sănătatea in muncă şi, cel mult, atribuţii
complementare. 

Art.8

Art.39 (5)

3.500-7.000

27. Neinformarea lucratorilor ce pot fi expusi unui
pericol grav si iminent despre riscurile si masurile aferente acestui pericol

Art.11 (1)

Art.39 (5)

3.500-7.000

28. Neasigurarea pregatirii acelor lucratori ce pot fi
expusi unui pericol grav si iminent pt.a fi pregatiti in situatia cand seful
ierarhic superior nu poate fi contactat

Art.11 (3)

Art.39 (5)

3.500-7.000

29.Neasigurarea de echipamente de munca fara pericol pentu
securitatea si sanatatea lucratorilor

Art.13 (q)

Art.39 (5)

3.500-7.000

30. Neacordarea echipamentului individual de protectie nou
in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie

Art.13 (s)

Art.39 (5)

3.500-7.000

31. Necomunicarea evenimentelor (definite conform. art.5
litera. f) catre ITM

Art.27(1) lit.a

Art.39 (5)

3.500-7.000

32. Necomunicarea evenimentelor urmate de incapacitate
temporara de munca, invaliditate sau deces asiguratorului conform Legii
346/2002

Art.27(1) lit.b

Art.39 (5)

3.500-7.000

33. Neluarea tuturor masurilor necesare organizarii
activitatilor de prevenire si de protectie (in functie de marimea
intreprinderii, riscurilor, dispersia teritoriala, competenta etc.)

 (1) In toate cazurile, pentru a se ocupa de
organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de
protecţie, ţinand seama de mărimea intreprinderii şi/sau
unităţii şi/sau de riscurile la care sunt expuşi
lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora in cadrul
intreprinderii şi/sau unităţii, se impune ca:

a) lucrătorii desemnaţi să aibă
capacitatea necesară şi să dispună de mijloacele
adecvate;

b) serviciile externe să aibă aptitudinile
necesare şi să dispună de mijloace personale şi
profesionale adecvate;

c) lucrătorii desemnaţi şi serviciile
externe să fie in număr suficient. 

Art.9 (1)

Art.39 (6)

3.000-6.000

34. Nerespectarea obligatiilor ref. la acordarea primului
ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, desemnarea
lucratorilor care aplica masurile stabilite, a legaturilor cu serviciile
specializate etc.

(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) să ia măsurile necesare pentru acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor,
adaptate naturii activităţilor şi mărimii intreprinderii
şi/sau unităţii, ţinand seama de alte persoane
prezente; 

b) să stabilească legăturile necesare cu
serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveşte primul ajutor,
serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul
trebuie să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de
prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a
lucrătorilor.

(3) Numărul lucrătorilor menţionaţi la
alin. (2), instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia
acestora trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor
specifice intreprinderii şi/sau unităţii. 

Art.10

Art.39 (6)

3.000-6.000

35. Nerespectarea prevederilor ref. la informarea
lucratorilor privind riscurile pt.securitate si sanatate in munca, precum si
masurile si activitatile de prevenire si protectie generale si specifice
fiecarui post de lucru

Art.16

Art.39 (6)

3.000-6.000

36. Neacordarea alimentatiei de protectie conform
contractului colectiv de munca (contractului individual de munca)

Art.14

Art.39(6)lit.b

3.000-6.000

37. Neacordarea materialelor igienico-sanitare conform
contractului colectiv de munca (contractului individual de munca)

(1) Materialele igienico-sanitare se acordă in mod
obligatoriu şi gratuit de către angajatori.

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum
şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc prin
contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de
muncă. 

Art.15

Art.39(6)lit.b

3.000-6.000

38. Nedeclararea bolilor profesionale medicilor competenti

 (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie
şi se face de către medicii din cadrul autorităţilor de
sănătate publică teritoriale şi a municipiului
Bucureşti. 

Art.34 (1)

Art.39(6)lit.b

3.000-6.000

39. Prejudicierea lucratorilor care, in caz de pericol
grav si iminent parasesc locul de munca (zona periculoasa).

Art.11 (2)

Art.39 (7)

2.500-5.000

40. Sanctionarea lucratorilor care actioneaza imprudent
sau dau dovada de neglijenta grava

(3) Angajatorul trebuie să se asigure că, in
cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor
persoane, atunci cand şeful ierarhic imediat superior nu poate fi
contactat, toţi lucrătorii sunt apţi să aplice
măsurile corespunzătoare, in conformitate cu cunoştinţele
lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita
consecinţele unui astfel de pericol.

(4) Lucrătorii nu trebuie să fie
prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la alin. (3), cu
excepţia situaţiilor in care aceştia acţionează
imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă. 

Art.11 (4)

Art.39 (7)

2.500-5.000

41. Ingradirea accesului lucratorilor desemnati a
reprezentantilor lucratorilor la evaluarea riscurilor si la masurile de
protectie, orice informatii, evidente si rapoarte in domeniul SSM

Angajatorul trebuie să ia măsuri
corespunzătoare pentru ca lucrătorii desemnaţi sau
reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice in
domeniul securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor, in vederea indeplinirii atribuţiilor şi in
conformitate cu prevederile prezentei legi, să aibă acces la: a)
evaluarea riscurilor şi măsurile de protecţie, prevăzute
la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b); b) evidenţa şi rapoartele
prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi d); c) informaţii
privind măsurile din domeniul securităţii şi
sănătăţii in muncă, precum şi informaţii
provenind de la instituţiile de control şi autorităţile
competente in domeniu.

Art.17

Art.39 (7)

2.500-5.000

42. Neorganizarea si nefunctionarea Comitetelor de
securitate si sanatate in munca

Art.19

Art.39 (7)

2.500-5.000

43. Nerespectarea prevederilor referitoare la cheltuielile
cu instruirea lucratorilor, efectuarea instruirii in timpul programului de
lucru

 (1) Instruirea prevăzută la art. 20 alin.
(1), (2) şi (4) nu poate fi realizată pe cheltuiala
lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora.

 (2) Instruirea prevăzută la art. 20 alin.
(1) şi (2) trebuie să se realizeze in timpul programului de lucru.

(3) Instruirea prevăzută la art. 20 alin.

(4) trebuie să se efectueze in timpul programului de
lucru, fie in interiorul, fie in afara intreprinderii şi/sau
unităţii. 

Art.21

Art.39 (7)

2.500-5.000

44. (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

c) să ţină evidenţa accidentelor de
muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de
lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor
periculoase, precum şi a accidentelor de muncă, astfel cum sunt
definite la art. 5 lit. g); 

Art.12 (1) lit.c

Art.39 (8)

2.000-4.000

45. (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

d) să elaboreze pentru autorităţile
competente şi in conformitate cu reglementările legale rapoarte
privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi. 

Art.12 (1) lit.d

Art.39 (8)

2.000-4.000

46. In vederea asigurării condiţiilor de
securitate şi sănătate in muncă şi pentru prevenirea
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au
următoarele obligaţii:

g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale
necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi
afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi
sănătatea in muncă; 

Art.13 lit.g

Art.39 (8)

2.000-4.000

47. (5) Reprezentanţii lucrătorilor cu
răspunderi specifice in domeniul securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor sau lucrătorii nu pot fi
prejudiciaţi din cauza activităţilor la care s-a făcut
referire in alin. (1) - (3). 

(1) Angajatorii consultă lucrătorii şi/sau
reprezentanţii lor şi permit participarea acestora la discutarea
tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea in
muncă.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implică: a)
consultarea lucrătorilor; b) dreptul lucrătorilor şi/sau
reprezentanţilor lor să facă propuneri; c) participarea
echilibrată.

(3) Lucrătorii şi/sau reprezentanţii
lucrătorilor definiţi la art. 5 lit. d) iau parte in mod echilibrat
sau sunt consultaţi in prealabil şi in timp util de către
angajator cu privire la: a) orice măsură care ar afecta semnificativ
securitatea şi sănătatea in muncă; b) desemnarea
lucrătorilor la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1) şi
la art. 10 alin. (2), precum şi cu privire la activităţile la
care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1); c) informaţiile la
care s-a făcut referire in art. 12 alin. (1), art. 16 şi 17; d)
recurgerea, după caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4); e)
organizarea şi planificarea instruirii prevăzute la art. 20 şi
21. 

Art.18 (5)

Art.39 (8)

2.000-4.000

48. (6) Angajatorul trebuie să acorde
reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice in
domeniul securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor un timp adecvat, fără diminuarea drepturilor
salariale, şi să le furnizeze mijloacele necesare pentru a-şi
putea exercita drepturile şi atribuţiile care decurg din prezenta
lege.

Art.18 (6)

Art.39 (8) lit.a

2.000-4.000

49. Angajatorii au obligaţia să amenajeze
locurile de muncă ţinand seama de prezenţa grupurilor
sensibile la riscuri specifice.

Art.36 

Art.39 (8) lit.a

2.000-4.000

50. (5) Intoxicaţia acută profesională se
declară, se cercetează şi se inregistrează atat ca
boală profesională, cat şi ca accident de muncă. 

Art.34 (5) 

Art.39 (8) lit.b

2.000-4.000

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii